عفت تبریز ماشین بازیکن استقلال تراکتورسازی

عفت: تبریز ماشین بازیکن استقلال تراکتورسازی بازیکن محروم تراکتورسازی ماشین سازی

گت بلاگز افغانستان اعتراض مدیر مجلس افغانستان به بی‌قانونی در استخدام‌های دولتی

شـماری از نماینـده گان مجلـس افغانستان میگویند کـه تمامـی اسـتخدام های دولتـی در گرو تایید و یا رد سـه نفر در اداره امور اسـت و بـدون اجـازه آنـان دیگـر هیـ

اعتراض مدیر مجلس افغانستان به بی‌قانونی در استخدام‌های دولتی

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان گروه تحریریه سایت جوان، عبدالرئوف ابراهیمـی رییـس مجلـس نماینـده گان گفـت کـه در اسـتخدام در بسـت های دولتـی مطابـق به قانـون عمل نمیشـود و این مسـاله حـق تلفی در حق مردم اسـت.

ابراهیمـی افـزود:در بسـیاری مـوارد، کسـانی کـه از طریق رقابـت آزاد بـه یک سـمت دولتـی کامیـاب شـده اند نیـز چوکیهـای خـود را اشـغال کـرده نمیتواننـد بـه دلیـل کـه مـورد خواسـت مقامهـای حکومـت نیسـتند.

وی از حکومـت خواسـت کـه بـه قانـون احتـرام بگـذارد و در اسـتخدام ها، عدالت اجتماعـی را در نظـر بگیـرد.

فوزیـه کوفـی یـک عضـو مجلـس نماینـده گان گفـت: “مـردم در حکومـت کنونـی طـوری خلـع قـدرت شـده اند کـه هیچگاهـی مـردم چنیـن دور از بـازار سیاسـی ندیـده بوده ایـم؛ همـه صلاحیتها بـه ویـژهصلاحیتهای اسـتخدام بـه سـه نفـر در اداره امـور خالصـه میشـود”.

اعتراض مدیر مجلس افغانستان به بی‌قانونی در استخدام‌های دولتی

کوفـی با آنکـه نامـی از ایـن افراد نبـرد، امـا گفـت، این سـه نفر بـر خالف قانـون خدمـات ملکـی هـر کسـی را کـه بخواهنـد در ادارات دولتـی اسـتخدام می شـود و هر کسـی را که رد کنند اسـتخدام نمی شـود.

وی تاکیـد کرد: این افراد در اسـتخدام های دولتـی برخـورد ملی ندارند و هشـدار داد کـه در ایـن زمینـه اسـنادهای معتبـری را نیـز در دسـت دارد کـه اگـر افشـا کنـد مـردم علیـه حکومت قیـام خواهنـد کرد.

گفتـه میشـود که به جـز افراد مـورد نظر دو تیـم انتخاباتـی دیگر کسـی در ادارات دولتـی اسـتخدام نمـی شـوند و آنانکـه پیـش از ایـن اسـتخدام شـده انـد نیـز به انـواع مختلـف از وظیفـه سـبک دوش و بـی سرنوشـت می شـوند.

شفقنا نوشت: پیـش از ایـن نیـز بارهـا از چگونگـی اسـتخدامها در بسـت هـای دولتـی انتقادهـای زیـادی وجـود داشـته اسـت. امـا حکومـت همـواره از پاسـخ دادن بـه ایـن انتقادهـا طفـره رفتـه اسـت.

شـماری از نماینـده گان مجلـس افغانستان میگویند کـه تمامـی اسـتخدام های دولتـی در گرو تایید و یا رد سـه نفر در اداره امور اسـت و بـدون اجـازه آنـان دیگـر هیـ

انتهای پیام/
برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید

واژه های کلیدی: افغانستان | رییس مجلس | پستهای دولتی | نمایندگان مجلس | حوزه افغانستان | باشگاه خبرنگاران |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog